Klasse E1 - Wolfsklasse - mit Herrn Buchholz und Frau Blankertz

Klasse E2 - Hundeklasse - mit Frau Güler

Klasse E3 - Walklasse - mit Frau Wiedenbrück (r) und Frau Warm (l)

E4 - Erdmänndchenklasse - mit Frau Refflinghaus